معماری ارگانیک

بینش معماری ارگانیک ریشه در فلسفه رمانتیک دارد.رمانتیسم یک جنبش فلسفی هنری وادبی در اواخر قرن 18و19 میلادی در شمال غربی اروپا بودند که به سایر نقاط اروپا وآمریکا سرایت کرد.این جنبش واکنشی درمقابل خرد گرایی عقل مدرن بود.رمانتیک ها مانند پیروان تفکرکلاسیک به ذهن انسان اعتقاد داشتند.ولی رمانتیک هابه آن بخش از ذهن توجه داشتند که بیشتر درباره احساس و عواطف بود.درصورتی که برای فلسفه کلاسیک عقل و منطق اهمیت داشت.

نکته حائزاهمیت اینکه اکثرفلاسفه رمانتیک شاعر بودندوبه تجلیل ازطبیعت ،عواطف و تخیل می پرداختند درحالی که اکثر فلاسفه کلاسیک ریاضیدان بودند.برای نظریه پردازان قرن نوزدهم آمریکاکه به دنبال زیبایی مدرن بودند.طبیعت تنها فلسفه صحیح تلقی می شدهنرمند می بایست ترکیبی می ساخت که به موازات طبیعت باشدو پروسه حیات و رشد و توسعه رابه صورتی انتزاعی نشان دهد.

رالف والدو امرسون نویسنده شاعر و کشیش آمریکایی هنرمندان راتشویق می کرد او می نویسد:طبیعت سیستمی از فرم ها وروش های به وجود آوردن را خلق می کند که مستقیما قابل تطبیق درهنراست.همچنین ویولهلودوک معمارمعروف فرانسوی معماران را ترغیب می کرد که قوانین طبیعی خلقت را به کار گیرندهمانند مجسمه سازان قرون وسطی که گیاهان و حیوانات را مطالعه می کردند تا بفهمند که چگونه فرم های آنها یک عملکردی را نشان می دهند و یا خود را با خصوصیات ارگانیسم تطبیق می دهند.

فردریش ویلهم شیلینگ که یکی ازبنیانگذاران مهم فلسفه رمانتیک محسوب میشود معتقد بود که طبیعت جزئی از خود انسان است و بین انسان وطبیعت جدائی نیست.

اوج شکوفایی این نظریه را میتوان در نیمه اول قرن بیستم در نوشتارها وطرح های فرانک لوید رایت مشاهده کرد.به اعتقاد فرانک فرنس براساس نظریه ارگانیک همه فرمها طبیعی پویا هستند.نیروها و فشارهایی که در ساختار یک حیوان دخیل هستند کشش ماهیچه ها و مفاصل هنگامی که موجودحرکت می کندطرح رشدوگسترش که در فرم گیاهان و صدف ها دیده می شود تصویری از یک شکل زنده است.اگریک کارهنری بخواهد بیان کننده باشدباید به صورت ارگانیک ساخته شود.اجزا آن نمی توانند به صورت بخش های مجزا باشند بلکه انها باید دریک سیستم پویا و شکل پذیر در یکدیگر ادغام شده باشند بیان در معماری باید در حل کردن نیروهای فیزیکی که در یک کالبد ارگانیک عمل می کند صورت می گیرد.سالیوان از پایه گذاران مکتب شیکاگو و معماری مدرن در آمریکا بود وی اعتقاد بسیار زیادی به فرم های طبیعی و سبک ارگانیک داشت. سالیوان به روشی معتقد بود که مشابه پروسه به وجود آوردن در طبیعت بود.اوبرای اولین بار اصطلاح فرم تابع عملکرد را بیان نمود.یعنی سالیوان فرم تابع عملکرد را در پروسه رشد و حرکت طبیعی می دید.

معماری ارگنیک رد تماس نزدیکش با طبیعت،حاصل حس هاس شهودی،طالب ویژگی اثر،تخیل شهودی،واقع گرا وطبیعت گرا،فرم ها براساس آزاد از هندسه فرم های پویا،حاصل تماس با واقعیت،فرم های بی قاعده و ساختاری مانند ارگانیسمی که بر طبق قانون وجودی خود وبا نظم ویژه خود که هماهنگی با کارکردها و محیطش است مانند گیاه یا هرارگانیسمی دیگر رشد می کند،بوجود می  آید.

طرح را زمانی می توان ارگانیک نامیدکه سازماندهی هماهنگی بین اجزا دردرون کل برطبق ساختار ماده و کاربردآن وجود داشته باشد.بااین تعریف هیچ نوع تزئینات بیهوده یا غیرضروری وجود نخواهد داشت.اماسهم زیبایی بدین ترتیب عظیم خواهد بود:درانتخاب مناسب ماده در بهبود دید ودربرابرزندگی عقلانی اشیا که به خاطر ما بوجود می آوردند.

سه اصل ذیل یک طرح کلی ساده از «ارگانیک»را ارائه می دهد:

1.طبیعت به عنوان الگو:درنوعی گریزرومانتیک از شهرهای بزرگ وتمدن غنی،ادعااین بودکه طبیعت و قوانین آن تنهاراه و آموزگاراست.

2.فردگرایی:درفلسفه ای که گرایشهای روشنگری را مورد شک قرار می دهد،به کمک واسطه های روانشناختی،خودمختاری فردی و شخصیت مستقل فردی ترغیب می شود.

3.ملی گرایی:همبستگی با کشور،فرهنگ ومذهب و سنتهای خود که در کناربینش جهان وطنی و جنبش فرد گرایی قرار گرفته است.

معماری زمانی ارگانیک است که آرایه بندی فضایی اتاق،خانه و شهر برای سعادت جسمانی،روانی و معنوی انسان برنامه ریزی شده باشد.بنابراین ارگانیک مبنای ایده اجتماعی بنا شده است و نه برمبنای ایده تجسمی (فیگراتیو)،ما تنها زمانی می توانیم معماری را ارگانیک بنامیم که پیش از آنکه انسان گرا باشد انسانی بودن را هدف گیرد.

در واقع رایت به دنبال مجرد سازی عناصر طبیعی در محدوده هندسی ناب است البته مقصود هندسه اقلیدسی نیست. وشایده هم به نحوی این مسئله برای رایت،به دنبال مسئله شخصیت و فعالیت انسانی در رابطه مستقیم با طبیعت ویا تحقق آزادی فردی به مثابه یک ابداع ارگانیک یا آمیختگی وابسته و پیوسته به آموخته های طبیعت است.

ویژگی های معماری ارگانیک:

- دارای پلان آزاد است.

- به دنبال تدوام فضایی وشادی وسرزندگی فضایی است.

- درطراحی داخلی فضاهای معماری شکل اولیه حجمی را نفی می کند.

- برمسئله ارتباط انسان،طبیعت ومعماری تاکید می ورزد.

- معماری در آنچه باید و هست جستجو می کند.

- چهارچوبهاوقوانین ثابت و بی حرکت و محدودکننده را نفی می کند.

- دربین اجزاءآننوعی پیوستگی طبیعی وجود داردکه با طبیعت پیرامون آمیخته شده است.

- به معماری به گونه ای تندیس گونه نگاه می کند.

درمجموع معماری ارگانیک می خواهد با طبیعت پیوند داشته باشدو ماهیتی طبیعت گرا دارد.

رایت در 20مه 1953 درتلیسین معماری ارگانیک رادر نه عبارت ذیل تعریف کرد:

1.طبیعت

2.ارگانیک

3.شکل تابع عملکرد

4.لطافت

5.سنت

6.تزئینات

7.روح

8.بعد سوم فضا

9.فضا

ارتباط معماری با ارگانیسم طبیعی به طور موثربه 4مورد محدود می شود:

1.رابطه ی ارگانیسم با محیط خود

2.وابستگی بین ار گانهابا یکدیگر

3.رابطه ی بین فرم و عملکرد

4.اصل حیات

علل به وجود آمدن خلاقیت درمعماری و معماری خلاق

7 سال پیش